Regulamin
Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez GOPR z siedzibą w Zakopanem, 34-500, ul. Piłsudskiego 65.

§ 1

1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 65 12, 34-500 Zakopane (dalej zwanym GOPR) z wykorzystaniem stron internetowych należących do GOPR.
2. Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2

1. GOPR świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:

a) udostępnia szkolenie e-learning "W górach
bezpiecznie" oraz szkolenia "Zimą w górach bezpiecznie",

b) prowadzi korespondencję mailową z uczestnikami.
2. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują GOPR lub podmiotom, z którymi GOPR zawarł stosowne umowy.

§ 3

1. Z Usługi może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem www.gopr.com.pl , z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
2. Korzystanie z Usług, o których mowa w § 2 ust. 1, jest bezpłatne.

§ 4

1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez GOPR możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania przeglądarek Netscape 6.0 lub Internet Explorer 5.5 lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu , apletów Java, oraz pluginu Flasha 7.0.

b) zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 7.0 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
2. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 800x600 pixeli.
3. GOPR nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1.

§ 5

1. W trakcie korzystania z Usługi, w systemie teleinformatycznym użytkownika zainstalowane zostają pliki cookies.
2. Warunkiem korzystania z Usługi jest umożliwienie instalacji plików cookies.

§ 6

1. Niedozwolonym jest korzystanie z usług świadczonych przez GOPR w celu naruszającym obowiązujące prawo.

§ 7

1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez GOPR usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres: zarzad@gopr.pl, biuro@esynergia.pl oraz potwierdzić listownie, na adres: GOPR, 34-500 Zakopane, ul. Piłsudskiego 65.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez GOPR niezwłocznie, w kolejności wpływania.
4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

§ 8

1. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez GOPR na podstawie niniejszego regulaminu strony poddają jurysdykcji sądów polskich.
Sponsorzy GOPR:
 
 
Partnerzy:
Patron medialny: