Zastrzeżenia prawne
Zawartość stron www.gopr.com.pl jest wyłączną własnością GOPR (Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Zakopanem przy ul. Piłsudskiego 65). Reprodukowanie, odtwarzanie lub modyfikacja materiałów zawartych na stronach www.gopr.com.pl w całości lub części, jest zabroniona.

GOPR nie gwarantuje, że wykorzystanie informacji zawartych w szkoleniu "W górach bezpiecznie" zapobiegnie wypadkom w górach, a także nie gwarantuje osiągnięcia jakichkolwiek rezultatów, które osoby korzystające ze stron www.gopr.com.pl wiążą lub mogą wiązać z udziałem w szkoleniu.

GOPR nie odpowiada za indywidualne interpretacje zawartych w szkoleniu informacji, jak również za ich stosowanie w dowolnie zmodyfikowany sposób. Każda osoba przeglądająca strony szkolenia "W górach bezpiecznie" musi być świadoma, że zawarte na nich informacje są przedstawione w ograniczonej wersji, gdyż są głównie dedykowane do dzieci i młodzieży w wieku od 12-19 lat. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie informacji zawartych na stronach szkolenia "W górach bezpiecznie", należy najpierw je zweryfikować i przećwiczyć, kontaktując się z dedykowanymi do tego służbami ratowniczymi (GOPR, TOPR). GOPR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z niewłaściwego posłużenia się informacjami zawartymi na stronach szkolenia "W górach bezpiecznie".

Materiały oraz informacje zawarte w niniejszym szkoleniu "W górach bezpiecznie" są przedstawione na zasadzie 'tak jak są', bez jakiejkolwiek gwarancji, włączając w to gwarancję prawidłowości odbioru i zastosowania informacji. Jakakolwiek korespondencja przesłana do niniejszych stron (www.gopr.com.pl) w Internecie lub do jakiegokolwiek adresu mailowego w części serwisu "kontakt" za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest przesyłana jako korespondencja nie mająca w żadnym przypadku charakteru prywatnego lub poufnego, a GOPR nie jest zobowiązany do powstrzymania się od odtwarzania, publikacji lub jakiegokolwiek innego działania w wykorzystaniu otrzymanej tą drogą korespondencji. GOPR ma zapewnioną pełną swobodę w wykorzystaniu zawartości jakiejkolwiek korespondencji otrzymanej drogą elektroniczną, włączając w to wykorzystywanie prezentowanych pomysłów lub koncepcji, metod oraz wiedzy w tej korespondencji zawartej w jakimkolwiek celu, także w celu rozwoju, wytwarzania lub/oraz marketingu swojej działalności, produktów i usług, jak również realizacji swojej działalności statutowej.

Niektóre z powyższych wyłączeń lub ograniczeń w odpowiedzialności mogą nie mieć zastosowania w przypadku, jeżeli nie są dozwolone przez bezwzględnie obowiązujące na danym obszarze przepisy prawa.

Niniejsza strona (www.gopr.com.pl) może zawierać linki do innych serwisów w Internecie, które nie są administrowane przez GOPR. W takim przypadku, GOPR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość lub dostępność tychże.

GOPR zastrzegają sobie prawo do zmian powyższych zastrzeżeń oraz wyłączeń od odpowiedzialności w każdym dowolnie wybranym terminie.

Serwis oraz szkolenie "W górach bezpiecznie" jest PRZYGOTOWANY I ZARZĄDZANY przez GOPR.

Pytania lub sugestie związane z tym serwisem lub szkoleniem proszę kierować na poniższe adresy: zarzad@gopr.pl, biuro@esynergia.pl.
Sponsorzy GOPR:
 
 
Partnerzy:
Patron medialny: